BRAK I INTIMNI ODNOSI U ISLAMU PDF

U drugim slučajevima, kao na primer u ranom islamu, restrikcije kategoriju po pitanju toga sa kim sme da ima seksualne odnose. Jezdra je zatim naredio svim Jevrejima koji su stupili u mešoviti brak da se „ispovjed(e) (). NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE . Brak i intimni odnosi u Uploaded by. Amir Smajlovic. Brak i intimni odnosi u Uploaded by Biografija CV Za Sva Nezaposlena Lica u BiH Prijevoz Opasnih Tvari u Cestovnom Prometu.

Author: Malalabar Juhn
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 8 March 2018
Pages: 102
PDF File Size: 5.42 Mb
ePub File Size: 2.50 Mb
ISBN: 660-4-64457-672-9
Downloads: 49757
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudolmaran

Nesrea ovdje znai nedostatak i mahana, to znai da tu nema berieta. Tada Ehu Derda’ ree: Moj ummet e mnogo prie drugih naroda uiniti seddu pa e im se rei: Nehiz je pie napravljeno od kiselih datula, groa i sl ino.

Kurdić, Šefik [WorldCat Identities]

Ebu Hanife prenosi od Ebu Da’fera da je Poslanikov, s. Na kraj u knj ige sam spomenuo tabelu svih Ehu Hanifnih uitelja od koj i h on prenosi hadise u ovom Musnedu, tako da italac i ma uvid u dosadanj i redoslijed ove kjige.

Nj ima posredovanje posrednika efa’atdij a nee koristiti. Potpuno je neispravno mi ljenje nekih ljudi da kurban za mrtve treba klati uoi dana bajrama. Z Ako se morska i l i rijena voda povue pa iza sebe itnimni neku vrstu ribe onda je to dozvoljeno jesti. Z To je kurban kojeg hadija vodi sa sobom i planira ga zaklati nakon obavljenog hada.

Dok inhimni kl anjao zadrijemao je i zaspao. Onda e ponovo niknuti i rasti kao to niu tikvice. Od naina provjere zrelosti i punoljetnosti koj i je tom pri l ikom prim jenjen, bi l o je posjedovanje vrstih dlaica oko stidnih dijelova tijela i to je jedan od znakova punoljetstva, pa su tako razvrstavani oni koj i su bi l i zrel i od djece koja ni su ubijana.

  ELECTUS CATALOGUE PDF

Ovaj hadis upuuje na to da je kl anje ispravno sa bi lo im to e pustiti k. Kada je Aia, r. To je njoj sadaka a nama je hedij a. Sura EI -Maide, Poslanik i njegova porodica ne primaju sadako ali primaju h edi ju Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima, od El-Esveda a on od Aie, r.

Tada ovaj ensarija ree: Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. Inae, on od Vj erovj esnika, s. Onda su pitali Poslanika, s. So se prodaje za so, ista koliina i jedne i druge vrste a to pretekne to je kamata. Kada je Es-Subejj stigao u Mekku obavio je tafav oko Kabe i saj izmeu Safe i Merve za umru i ostao je u ihramima i nije prekidao ihramske zabrane. On odgovori da ne zna.

Musl imani su stali a Poslanik, s. Product details Paperback Publisher: Z l Sura En-N isa’, l.

Kurdić, Šefik 1958-

Kada se sukobi te sa vaim neprijateljem, prvo ih pozovite da dobrovono prime I slam, pa ako oni to odbij u ponudite im da plaaj u dizju36pa ako i to odbij u onda se borite protiv nj ih. Musned Ebu Hanife 1 79 miris alkohola.

On je sakupio Ebu Hanifne hadise u jednu knj igu i poredao ih po Ebu Hanifnim uiteljima, od koj ih on prenosi te hadi se. I nareujem ti isto ono to je meni Al h Poslanik, s. U predaj i Ebu Davuda, Hakima i Bejhekija ovaj hadis glasi ovako: Zb Po i sl amskom propisu za ono to ovjek nae u zemlj i od vrijednosnih materijala, tj. On e ga onda upitati: Ibn Mes’uduneka nam on sedla j ahalice, pa j e taj posao ponovo meni vraen.

  DIARIO DE UN SEDUCTOR SOREN KIERKEGAARD PDF

Tako su radi l i i Ehu Bekr i Omer, r.

Hadiska Zbirka Musned Ebu Hanife

Get fast, free shipping with Amazon Prime. Zatim je taj bi omekao i pozvao j e bievaoca i rekao mu: Ostao sam tako u ihramima sve do prvog dana Kurban-baj rama, kada sam zaklao kurban zbog obavlj anja hada i umre zajedno i nakon toga sam skinuo ihrame. Sprijei upozori onoga koj i prolazi koliko j e u tvojoj moi iaretom il i bl agim pokretom ruke pa ako odustane dobro i jest, a ako ne odustane to ti nee nakoditi.

Kada se Poslanik, s.

To je znaenj e kur’anskog ajeta: Kada je Poslaniku dovedena tako osedlana j ahalica, upitao je: Tada e Malik rei Dibri l u: Takoer treba naglasiti da se ove godine u Bosni i Hercegovini obilj eava 1 godina od smrti Ebu Hanife. Kada je Omer doao kod Poslanika, s. Z Kur’an e biti taj koj i e ovjeka tjeiti u kaburu i on e ga, pored ostal ih njegovih dobrih dijela, tititi od patnje. Hvala Allahu, Njega hvalimo, Nj emu se zahvaljujemo i od Njega pomo traimo, od Njega oprost traimo i Njega za uputu molimo.

Ustao je neki ovjek i islamj