BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Akinogis Taktilar
Country: Zambia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 24 May 2013
Pages: 382
PDF File Size: 12.67 Mb
ePub File Size: 9.34 Mb
ISBN: 566-3-62027-977-6
Downloads: 82082
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezinos

Gorivo koje propadne kroz resetku dijelom je ucestvovalo u procesu sagorijevanja, tako da je nesagorjeli dio goriva u ovom propadu obicno osusen i dijelom otplinut. Gubitak u8 se javlja zbog toga sto vanjska oplata kotla ima visu temperaturu od okoline i zbog toga dolazi do prelaza toplote sa povrsine kotla na okolinu.

Visina padni dostize i do 2m, a precnik 6m.

Ni ova temperatura, koja moze biti visa ili niza od pirometrijske, ne moze da se dostigne u stvarnim procesima. Hemijski proces obavljace se sve do ravnoteznog stanja koje znacajno zavisi o temperaturi na kojoj se reakcija obavlja. We are a non-profit group that run this website to share documents. Industrijski kotlovi sluze za snadbijevanje raznih industrijskih tehnoloskih procesa parom, a cesto i za proizvodnju elektricne energije posredstvom turbina sa protivpritiskom ili kondenzacionih turbina sa oduzimanjem pare.

Tipicna konfiguracija BFB postrojenja prikazana je na slici 1. Kako ravnotezno stanje ovisi od temperature reakcije, a ova opet od ravnoteznog stanja, onda je proracun temperature sagorijevanja potrebno obavljati simultano uz proracun ravnoteznog stanja.

Kako je proces prenosa toplote zracenjem u lozistu dominantan, cijevi koje sacinjavaju ogrevnu povrsinu lozista nazivaju se ekranske cijevi. Sagorijevanje se u praksi nikad ne moze ostvariti uz teorijski potrebnu kolicinu kisika, odnosno vazduha pa se usljed toga kolicina vazduha koja se dovodi jedinici mase goriva za potpuno sagorijevanje povecava. Nalaze se u transportnim sredstvima brodski kotlovi — glavni i pomocni, lokomotivski kotlovi itdu pokretnim termoblokovima osposobljenim za drumski ili sinski saobracaj i slicno.

Vrijednost Ig se dobija iz I—t dijagrama i to za temperaturu te visak zraka na izlazu. Na velicinu ovog gubitka uticu sljedeci faktori: Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Kolicina toplote prihvacena u isparivacu se racuna prema obrascu: Procenutalni sastav produkata sagorijevanja u zavisnosti od lambda Tabela 1. Rebraste cijevi su horizontalno postavljene u dimni kanal i na krajevima povezane sa koljenima.

  BIHARUL ANWAR ARABIC PDF

Ložište (kotao)

We need your help! Cijev su zavarene za kolektore. Kod protocnih kotlova se svi procesi koji se odvijaju na strani prijemnika toplote odvija uzastopno, pri prinudnom strujanju radnog fluida kroz cijevne sisteme kotla. U zavisnosti od dinamickog odziva kotla, prelazak sa jednog na drugi rezim rada paarni biti brldski ili duzi.

Ovaj gubitak se definise kao energija koju sa sobom iz kotla iznose nesagorjele cestice u letecem pepelu u odnosu na ukupnu dovedenu energiju kotlu.

Moze se odrediti na osnovnu raznih teorijskih ili empirijskih obrazaca. Nepotpuno sagorijevanje nastaje ako u toku sagorijevanja nedostaje kiseonika, te se obrazuje ugljenmonoksid koji zajedno 3 s ugljovodonicima odlaze sa dimnim plinovima u atmosferu. Maksimalni sadrzaj CO racunamo: Od svih gubitaka on broddki posebno mjesto iz razloga jer je najveci. Plamen stranog toplotnog izvora nije potreban. Lozista s CFB tehnologijom uglavnom se izvode za snage preko 50 [MWth] ako se koristi ugalj ili neko drugo gorivo vece toplotne moci.

Muris Begić Parni Kotlovi II – Free Download PDF

Na kvalitet procesa sagorijevanja znato utice broj i polozaj gorionika. Lozista za sagorijevanje u sloju a Suprotno kretanje bez grebena; b Suprotno kretanje sa grebenima; c Paralelno suprotno kretanje; d Paralelno kretanje Dimenzionisanje i oblikovanje lozista u kojima sagorijeva ugljeni prah je veoma slozeno, s obzirom da se radi o nedovoljno proucenom heterogenom procesu sagorijevanja, koji u velikoj mjeri zavisi od aerodinamickog polja koje je tesko definisati.

UVOD Parni,vrelovodni i drugi koltovi su po svojoj koncepciji, namjeni, velicini, parametrima i nizu drugih karakteristika tako razliciti da se mogu klasifikovati na mnogo nacina. Sa strane prijemnika toplote ta se toplota trosi na isparavanje vode.

Vrijednost ove entalpije dobijamo na iduci nacin: Dio hemijski vezane energije u njima na taj se nacin nije mogao iskoristiti. Ostwaldov trougao sagorijevanja 2. Poznavajuci toplotnu moc goriva, stepen iskoristenja kotla i toplotu koju prima prijemnik toplota, moguce je odrediti kolicinu goriva potrebnu za sagorijevanje u kotlu. Razumije se da se krecemo ka teznji da se pri eksploataciji 4 kotlovskog postrojenja procesi sagorijevanja desavaju uz minimalno potrebnu kolicinu, jer svako povecanje istog dovodi do povecanja izlaznog gubitka u7koji predstavlja gubitke vezane za entalpiju dimnih plinova na izlazu iz kotla.

  HIDATIDOSIS CEREBRAL PDF

Uticaj goriva na visak vazduha ispoljava se preko vrste samog goriva, sortimana ili finoce mljevenja, faktora oblika cestice, procenta volatila, procenta i osobine pepela.

Pri nizim pritiscima separacija svakog bubnja je efikasnija zbog vece razlike u gustoci pare i tecnosti, a pri visim pritiscima ovakvo odvajanje nije dovoljno efikasno. Produkti sagorijevanja smanjuju koncentraciju zapaljivih gasova u smjesi, ali znatno povecavaju njenu temperaturu, korlovi dovodi do intenzifikovanja gasifikacije u gornjim slojevima i do povecanja koncentracije zapaljivih gasova, zbog cega se paljenje smjese vrsi u sloju.

Najtacnije rezultate dobijamo ako uzmemo u obzir fizicku toplotu goriva unesenog u proces, te fizicku toplotu vlage parnii vazduhu koji sluzi za sagorijevanje: Sagorijevanje u cirkulacionom fluidiziranom sloju tkzv.

I-t dijagram Slika 2.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Koeficijent konvekcije na strani zraka S obzirom da je raspoloziva kolicina otpadne toplote kod mnogih procesa vremenskih neujednacena, kotlovi utilizatori se ponekad snadbijevaju i sopstvenim lozistima,kako bi mogli da zadovolje potrebe za parom. Temperatura gasova na izlazu iz lozista mora da bude nekoliko desetina stepeni niza od temperature omeksavanja pepela. ACFBC tehnologija vrlo je pogodna za sagorijevanje ugljeva niskog kvaliteta sa visokim sadrzajem pepela, promjenjivih karakteristika sagorijevanja, i za ugljeve koji se tesko melju do granulacije fine prasine.

To je narocito otezano pri sagorijevanju niskokaloricnih ugljeva, kao sto su domaci ligniti. Ostwaldov trougao se bazira na linearnoj vezi koeficijenta viska vazduha sa sadrzajem CO2 i O2 u produktima sagorijevanja. Cvrsta goriva mogu da sagorijevanju u nepokretnom sloju, lebdecom fluidizovanom sloju, u letu i vrtlogu, sto zavisi od velicine kotla i niza drugih okolnosti vezanih za njihov kvalitet. Parnim kotlovima sa malom vodenom zapreminom pripadaju one konstrukcije kod kojih mjesavina vode i pare struji kroz cijevne sistema razlicitih konstrukcija.