LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Tacage Mikam
Country: Vietnam
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 26 August 2004
Pages: 398
PDF File Size: 19.38 Mb
ePub File Size: 19.25 Mb
ISBN: 327-1-35238-584-2
Downloads: 79026
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazisho

Naruava se kvaternerna, tercijarna i sekundarna struktura. Dnevna potreba oko 4 mg. U prirodi se nalazi hemuja u piranoznom i u furanoznom obliku, kako slobodna u vou tako i u obliku oligo- i polisaharida saharoza, inulin, rafinoza.

Monosaharidi mogu biti isti ili razliiti. Agar ima vrlo iroku primenu u prehrambenoj industriji.

Niske temperature ne utuu na smanjenje koncentracije vitamina. Danas i druga jedinjenja imaju vitaminski karakter; Nalaze se u maloj koliini. Voda moe da egzistira kao: Ovaj efekat preovlauje pri temperaturama veim od 3.

Hemija by Katarina Glumac on Prezi

Test Hemija – Documents. Za taj atom najee je vezan proton kovalentnom vezom AH. Trigliceridi Strukturne karakteristike masnih kiselina: Oni imaju razliitu koliinu azota. VITAMIN E Tokos -potomstvo, fero -nositi Tokoferoli su derivati 2- metil 4,8,trimetiltridecil -hromanola hmija Tokoferoli su bezbojne tenosti, rastvorne u hemina i organskim rastvaraima;Oksidacijim a-tokoferol daje meta stabilan epoksid koji se nepovratno konvertuje u a-tokoferolhinon.

  LJEKOVITO BILJE U VINU I RAKIJI PDF

J Clin Virol 34 4: Hemija i njen znaaj prouava tvari. Annu Rev Neurosci Razmak izmeu O i H to su oni koji su kovalentnom vezom povezani za kiseonik je 0.

Interesterifikovana mast – Wikipedia

Podeljeni lioidi u dve klase: Alginska kiselina kao linearni polimer gradi viskozne u vodi rastvorne soli sa alkalnim metalima i aminima. To su visokomolekularni ciklini alkoholi derivati ciklopentanofenantrena. Farmaceutska hemija – skripta Documents.

Avitaminoza, hipovitaminoza i hipervitaminoza; Mogu imati i ulogu koenzima; Najee se nalaze u hrani u obliku provitamina, koji se transformiu u vitamine. Gelovi agara su stabilni i na visokim temperaturama.

Anabolizam je proces stvaranja kompleksnih jedinjenja od jednostavnih organskih molekula:. CH CH cis-CH HC trans-Tipian primer ove izomerizacije je transformacija oleinske kiseline u elaidinsku kiselinu, po emu je ovaj proces i dobio naziv elaidiranje. Iz D-glicerinaldehida izvode se aldoze D-serije, a iz L-gliceraldehida aldoze L-serije: Kiselost askorbinske kiseline uslovljena je njenom sposobnou da odaje proton iz enolne hidroksilne grupe, koja se nalazi na C-3 atomu: Fenolna jedinjenja, kao to su p-hidroksibenzoeve kiseline mogu se oksidovati u prisusustvu molekularnog kiseonika pri alkalnoj pH u hinone.

Prolin i hidroksi prolin daju uti proizvod sa max. Ovaj mehanizam poznat je kao quenching. Razgradnjom hidroperoksida lipida, kao primarnih proizvoda oksidacije, pored slobodnih radikala, stvaraju se i drugi sekundarni proizvodi oksidacije kao to su: Eur J Biochem 95 1: Tokoferoli gube aktivnost tokom proizvodnje i skladitenja hrane; Kuvanjem povra 30 min. Poslednja dva faktora se moraju standardizovati. Funkcija rastvorljivost viskozitet stvaranje gela Mehanizam hidrofilne osobine vezivanje vode, oblik i veliina delovanje proteina kao adhezivnog materijala formiranje i stabilizacija masnih emulzija formiranje stabilnih filmova u kojima je vezan gas hidrofobno vezivanje u glutenu, disulfidne veze u gelovima Vrsta namirnica pia supe, prelivi, sosevi meso, kobasice, testenine i pekarski proizvodi Vrsta proteina proteini surutke proteini miia, proteini jaja proteini miia, jaja i mlekaemulzifikatorikobasice, supe, kolai proteini miia, jaja i mleka lag, deserti, kolai proteini jaja i mlekastvaranje peneelastinostmeso, pekarski proizvodiproteini miia, proteini itaricaHemijska reaktivnost amino kiselina1.

  CEI 62-39 PDF

Pod dejstvom UV zraenja nastaju vitamin D2 i D3 sunanje.

Hemija hrane

D-riboza b-D-ribofuranoza je komponenta nukleinskih kiselina, koenzima, vitamina. Koriste se u industriji hrane kao gelovi, stabilizatori i emulgatori; Predstavnici: Vodonine veze trodimenzionalne vodonine veze.

Na razdaljini od 0. Sinteza glutamat amino kiselinskih grupa. Dobija se kiselom hidrolizom nekih hemiceluloza. Ciklodekstrini Nastaju tretiranjem skroba enzimom glikoziltransferaze pri emu nastaju ciklini polimeri sa 6 a7 b ili 8 g D-glukozidnih jedinica u prstenu.